Tag: QRT

Quantum Resonance Technology คืออะไร ?

เรื่องราวเกี่ยวกับ Quantum Resonant Technology (QRT) ถูกค้นพบและก่อกำเนิดขึ้นในเมืองซานตาโมนิก้า แคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่ปีปีค.ศ.1997
Read More